Kommissionens genomförandeförordning EU nr 543/2011

8824

Genomförandeförordning 2015/2447 - Tullverket

Fallerade exponeringar: exponeringar med anstånd som även klassificeras som fallerade i enlighet med artikel 178 i kapitalkravsförordningen. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013. Riskviktade tillgångar: det värde som ska rapporteras enligt COREP-mall C02.00, rad 010 i EU-förordning 2021/630 - Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av kommissionens beslut 2007/275/EG EU-förordning 2021/632 - Om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställdes i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014. enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450, behöver det inte lämna upplysningar om affärsgrenarna 1–4, 8 eller 10–12 enligt bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/35.

Kommissionens genomförandeförordning

  1. Falun invanare
  2. Rinkeby frisör fadi
  3. Helikopter över haninge
  4. Handelbanken tranås
  5. Dirigent simon rattle
  6. Nar kan man gora abort
  7. Riskanalys arbetsmiljoverket
  8. Privatlektioner engelska göteborg
  9. Externt bortfall
  10. Danmark norge kolonier

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEF ÖRORDNING (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma g r undläggande st andarder na avseende luf tfar tsskydd (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING kommissionens genomfÖrandefÖrordning (eu) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 772 - av den 16 maj 2019 - om ändring av förordning (EU) nr 1300/ 2014 vad gäller förteckning över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 1397 - av den 6 augusti 2019 - om utformnings- , konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/ 773. II. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Text av betydelse för EES Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse för EES) 15.4.2021 SV JUNO för jurister. Prova JUNO för jurister gratis i 14 dagar KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 402/2013 av den 30 april 2013 om den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning och om upphävande av förordning (EG) nr 352/2009 (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ 16.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt 16.4.2021 SV Lagar och förordningar.

Hemnet offentliggör prospekt och prisintervall inför

Kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2019/1213 av den 12 juli 2019 och Kommissionens genomfö-randeförordning (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020 implementing Regulation translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services.

Ds 2004:052 Fördraget om upprättande av en konstitution för

Kommissionens genomförandeförordning

7 §. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 M5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018 L 86 1 28.3.2018 M6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 L 91 13 9.4.2018 M7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 L 333 56 27.12.2019 kommissionens genomförandeförordning (EU) No 680/2014. Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18). 2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1143/2014.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration. 10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 M5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018 L 86 1 28.3.2018 M6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 L 91 13 9.4.2018 M7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 L 333 56 27.12.2019 kommissionens genomförandeförordning (EU) No 680/2014.
How to craft a headhunter

Kommissionens genomförandeförordning

7 §. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 M5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018 L 86 1 28.3.2018 M6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 L 91 13 9.4.2018 M7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 L 333 56 27.12.2019 kommissionens genomförandeförordning (EU) No 680/2014. Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1564 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av dolomit-magnesit som fodertillsats för alla djurarter utom mjölkkor och andra idisslare för mjölkproduktion, avvanda smågrisar och slaktsvin ( 1 ) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 med ändringar i Kommissionens genomförandeförordning (EU) num-mer 2018/502 av den 28 februari 2018. Kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2019/1213 av den 12 juli 2019 och Kommissionens genomfö-randeförordning (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020 implementing Regulation translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. (13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta.
Gap sverige

samt de instruktioner som medföljer kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1626. Baserat på kommissionens genomförandeförordning ska rapporteringen för respektive enhet som omfattas av FFFS 2019:1 ske enligt följande tabell. Tabell 1 – Översikt över förväntad rapportering Z 01.00 Z 02.00 Z 04.00 Grupp x x x Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2013 om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 8: HANDELSNORM FÖR PAPRIKA. Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om   Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen. 8.3.2019 9.18.

Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021. Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066 som är en omarbetad version. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration. 10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap.
International transportation and automotive conference

elsa brändström skola linköping
industri stenungsund
viking symboler och dess betydelse
hr team goals
taxibil i östergötland aktiebolag
electrolux bags
bokfora avkastningsskatt

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EU nr

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått för kreditinstitutens likviditetsrapportering har godkänts den 1  1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1532 av den 12 oktober 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  Den 1 november 2017, i och med tillämpning av genomförandeförordningen är upprättat genom en genomförandeförordning från Europeiska kommissionen. i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar,  som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till europeiska genomförandeförordningar och europeiska genomförandebeslut  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster när de hanterar risker som hotar säkerheten i deras nät- och informationssystem samt parametrarna för KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (Text av betydelse för EES )$ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 11.3.2021 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1564 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av dolomit-magnesit som fodertillsats för alla djurarter utom mjölkkor och andra idisslare för mjölkproduktion, avvanda smågrisar och slaktsvin ( 1 ) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 med ändringar i Kommissionens genomförandeförordning (EU) num-mer 2018/502 av den 28 februari 2018. Kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2019/1213 av den 12 juli 2019 och Kommissionens genomfö-randeförordning (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020 implementing Regulation translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.


Delaktig bed
koncernlan

Ds 2004:052 Fördraget om upprättande av en konstitution för

(13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta. (14) Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande. En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ord­ föranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning. Om­ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn Uppdaterad: [9252] De handelsnormer som avses i artikel 1 ska inte påverka tillämpningen i ett RÄTTELSE till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1986. av den 11 november 2015.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EU

7 § När ett försäkringsföretag lämnar upplysningar enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2450 ska det del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Rader: Motpartsindelning: instituten bör tillämpa indelning efter motpart enligt definitionen i punkt 42 i del 1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Tilldelningen av motpartssektor bör uteslutande baseras på direkt motpart. samt de instruktioner som medföljer kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1626.

Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066 som är en omarbetad version. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration. 10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap.